Teater

Billedspor

Vedtægter for Støtteforeningen Billedspors Venner

§ 1 Foreningens navn er Støtteforeningen Billedspors Venner.

§ 2 Foreningens hjemsted er Aarhus Kommune.

§ 3 Foreningens formål er:
1. At skabe grundlag for aktiviteter, der ellers ikke ville være mulighed for.
Det økonomiske grundlag skaffes bl.a. fra medlemskab, gaver og undervisning.
2. At opretholde kontakten til tidligere deltagere og medarbejdere.
3. At fremme kendskabet til Billedspor.

§ 4 Som medlem optages alle, der kan tilslutte sig foreningens formål. Man kan optages som
enkeltperson, som familie – eller som institution/organisation.

§ 5 Medlemskabet tegnes for 1 år ad gangen fra 01.01. til 31.12.
Kontingentet fastsættes hvert år på generalforsamlingen.

§ 6 Foreningens højeste myndighed er generalforsamlingen.
Ordinær generalforsamling afholdes hvert år inden 1. marts.
Indkaldelse til generalforsamlingen sker skriftligt til alle medlemmer. Til medlemmer, der
har angivet e-mail adresse, kan indkaldelsen ske pr. e-mail.
Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være bestyrelsen i hænde senest 8
hverdage før generalforsamlingen. Dagsordenen skal mindst indeholde følgende punkter:
1. Valg af dirigent
2. Formandens beretning
3. Fremlæggelse af regnskab
4. Indkomne forslag
5. Valg af bestyrelsesmedlemmer samt suppleanter
6. Valg af 2 revisorer
7. Eventuelt
På generalforsamlingen har enkeltpersoner, institutioner og organisationer hver 1 stemme.
Familier har 2 stemmer.

§ 7 Mellem generalforsamlingerne ledes foreningen af en bestyrelse bestående af 7-9
medlemmer, som vælges på den ordinære generalforsamling for 2 år ad gangen. Det tilstræbes at ca.
halvdelen af bestyrelsen er på valg på hver ordinær generalforsamling.
Endvidere vælges et antal suppleanter og revisorer for 1 år ad gangen. Genvalg kan finde
sted. Suppleanter har kun ret til at stemme, når bestyrelsen ikke er fuldtallig. Den suppleant, der har
flest stemmer, har første stemmeret.
Bestyrelsen konstituerer sig umiddelbart efter generalforsamlingen. Omkonstituering kan
ske i løbet af året. Konstitueringen skal som et minimum omfatte valg af formand og kasserer.

§ 8 Ekstraordinær generalforsamling skal indkaldes, når mindst ¼ af foreningens medlemmer
forlanger det, til behandling af et angivet emne med fremsendelse af motiveret dagsorden.
Herudover kan bestyrelsen eller formanden indkalde til ekstraordinær generalforsamling.

§ 9 På generalforsamlingen træffes beslutning ved simpelt stemmeflertal bland de fremmødte.
Dog kræves:
• til foreningens opløsning
• ved vedtægtsændringer
• ved udelukkelse af medlemmer
at 2/3 af de på generalforsamlingen repræsenterede medlemmer stemmer derfor, og at disse
udgør mindst halvdelen af medlemstallet. Er mindre end halvdelen af medlemmerne
repræsenterede, og stemmer mindst 2/3 af de repræsenterede for forslaget afholdes ny
generalforsamling inden for 3 uger. På denne kan forslaget vedtages ved almindeligt flertal.
Fraværende medlemmer kan stemme ved skriftlig fuldmagt.

§ 10 Foreningens regnskab følger kalenderåret.

§ 11 I tilfælde af foreningens opløsning, skal dens midler overdrages til Teater Billedspor.
Hvis dette ikke længere eksisterer, til beslægtede formål.

Vedtaget på den stiftende generalforsamling den 18. januar 2012